Groeien in vertrouwen

Middelpunt!

Weet je wat het middelste hoofdstuk in de Bijbel is, in sommige vertalingen?

Het zit tussen het kortste hoofdstuk van de Bijbel: Psalm 117, en het langste: Psalm 119.
Het is namelijk Psalm 118.

Voor Psalm 118 zijn er 594 hoofdstukken En na Psalm 118 zijn er 594 hoofdstukken.

Waarom schrijf ik dit?
Er staat een erg belangrijk vers in dit hoofdstuk, waar ik het over wilde hebben.

Psalm 118:8 : Het is beter te schuilen bij de Heer, dan te vertrouwen op mensen.

Dit vers is erg ingrijpend vind ik. Je zou haast denken dat het zegt dat je nooit op mensen moet vertrouwen. Dit is echter niet zo. Je kunt best in zekere mate op mensen vertrouwen. Maar geen mens is perfect, dus er bestaat een kans dat je teleurgesteld raakt. God wil en kan dit voorkomen. Nu is het niet zo dat je nooit meer verdriet krijgt, of in moeilijke situaties terecht komt. Wel is het zo dat God bij je is. Hij zorgt voor je en is een Trooster. Hij houdt van je.

Vetrouw God je hele leven toe. Ik kan je uit eigen ervaring garanderen, dat Hij te vertrouwen is.

Vind jij het moeilijk om God te vertrouwen?

Groeien in éénheid

Wees jezelf!

Er wordt weleens gepreekt over “Groeien in Eenheid”, en ik roep je nu op om jezelf te zijn. Hoe sluit dat aan bij het thema? Als je écht jezelf bent, ben je op je best. Samen met anderen, kom je dan tot het ultieme doel, dat God heeft voor de Gemeente.

Eenheden bestaan niet uit identieke individuen, maar uit individuen die goed bij elkaar passen, die elkaars gaten vullen. Daarom is het goed te weten wat jouw sterke punten zijn, en te weten waar anderen je bij kunnen staan. Wanneer je dat ontdekt hebt, kom je in een groep tot je recht. Wanneer je je richt op datgene wat jou motiveert, is de kans op stress nu én later miniem. Ook heb je nu dan gewoon veel meer plezier in wat je doet en kun je meer van jezelf geven.

God heeft ons in onze moederschoot geweven (Psalm 139) en heeft iedereen uniek geschapen. Hij heeft jou en mij verschillende gaven gegeven. Hierdoor hebben wij elkaar nodig, hierdoor kan iedereen een eigen bijdrage leveren.

Waarom zou je een bijdrage leveren? Het Lichaam van Christus heeft je nodig!
Het oog komt niet effectief tot zijn recht als er geen handen zijn om in te springen, waar hij een probleem ziet. En omgekeerd weet een hand niet wat hij moet doen zonder de hulp van de ogen. Klinkt dit als wartaal? In 1 Korinthe 12:12-27 staat hier meer over.

Een andere reden vind je in Romeinen 12:1. “Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u.”

Gods rijke zegen toegewenst.

Wanneer kom jij in een groep tot je recht?

Ontmoeten in vrijheid

“Stel je voor”

Op een morgen tijdens een kerkdienst zitten 300 mensen bij elkaar. Ze worden verrast door een man met een bivakmuts op, die een geweer met zich mee draagt. Hij roept: “Blijf zitten als je voor je geloof een kogel door je lichaam wilt krijgen.” Meteen vluchten de meeste van de aanwezigen. Van de 300 blijven er niet veel over. De man, neemt zijn bivakmuts af en zegt tegen de dominee: “OK dominee. Ik heb alle huichelaars ontmaskerd! Nu kunt u met uw dienst beginnen. Ik wens u nog een mooie dag toe.” Hij draait zich om en vertrekt.

Hopelijk maken wij nooit een dergelijke inval mee.

We leven in een land waar men vrijuit mag geloven. Het is niet al- tijd even makkelijk, maar we worden tenminste niet opgepakt, om- dat we gelovig zijn. Dit gebeurt wel in een aantal andere landen. Vroeger was ik me er niet van bewust hoe andere christenen lijden. Ik wist er wel van, maar het raakte me niet echt. Tegenwoordig is dat wel anders. Geregeld, wanneer ik eraan denk, bid ik voor deze mensen. Zo kan ik ze het meest helpen. Een manier om hen te bemoedigen, is door ze een kaartje te sturen. Verschillende organisaties faciliteren dat.

Sta jij er bij stil dat je in een vrij land leeft?

Veilig je grenzen verleggen

Tips voor een veilig leven in de wereld van vandaag

Stap nooit in een auto, want auto’s zijn goed voor 20% van alle dodelijke ongelukken. Blijf niet thuis, want 17% van alle ongelukken gebeuren in huis. Ga nooit op de stoep of op straat lopen, want 14% van alle ongelukken overkomt voetgangers.

Reis nooit per vliegtuig, trein of boot, want bij 16% van alle ongelukken zijn deze vervoersmiddelen betrokken. Van de overige 33% vindt 32% in het ziekenhuis plaats. Ga dus onder geen beding naar het ziekenhuis.
Maar… het zal u genoegen doen dat slechts 0,001% van alle dodelijke ongelukken plaatsvinden in kerkdiensten, en meestal hangen die samen met reeds bestaande lichamelijke problemen. De veiligste plek is logisch geredeneerd dus altijd in de kerk!

En Bijbelstudie is ook veilig. Het percentage sterfgevallen tijdens Bijbelstudie ligt nog lager.

Uit: Luid & duidelijk,
verzameling ongehoorde gedachten en aansprekende uitspraken door Mark Stibbe

Zoals je aan deze statistieken ziet, loert overal gevaar. Je hoeft je er echter geen zorgen over te maken. Als het goed is, laat je je door God leiden en verwacht je dat Hij je beschermt. Hij ondersteunt je, en geestelijk gezien zal Hij je tijdens moeilijke periodes dragen.

God beschermt ons. Zodoende wil ik je stimuleren om de uitdaging aan te gaan en je blikveld te verruimen. Durf eens één iemand over God te vertellen, zonder dat de gelegenheid er zich toe dient. Vertel één iemand, waar je bijna nooit mee spreekt, wat die persoon voor je betekent. Of bedenk iets anders, wat je tot nog toe niet (zo snel) gedaan hebt. Je zult het eerst misschien “eng” vinden, maar alles went. Deze ‘uitdagingen’ zullen later dan “vanzelfsprekend” voor je zijn. Als je later dan terug kijkt, heb je je grenzen verlegd!

God is bij je & Hij zegent je. Sterkte en succes in je avontuur!

P.S: Blijkbaar is de Bijbel bestuderen veilig. Dat avontuur is dus ook zeer aan te raden!

Vertel één iemand, waar je bijna nooit mee spreekt, wat die persoon voor je betekent.

Staan… in de kracht van de Heer

Op eigen benen staan is niet altijd even makkelijk. Je moet er vooral eerst even aan wennen. Ook in geestelijk opzicht is het niet altijd simpel. Er komt een tijd, dat je geacht wordt je eigen mening te hebben. Die kan dan gelijk zijn aan die van een ander, maar jou wordt dan wel gevraagd die mening te verdedigen/verantwoorden.

Mensen buiten de kerkmuren zullen geregeld versteld staan van de normen van een christen die naar zijn geloof handelt en wandelt. Vaak zijn juist degenen die hun kop boven het malieveld uit durven steken degenen die aangesproken worden. Dit is vaak met verbazing, onbegrip maar ook wel met respect.

Het fijne is dat we ons leven nooit alléén hoeven te leiden. God wil ons helpen. Hopelijk leid je niet alleen een leven, die tot Gods eer is, maar ook een leven met God. Met Hem kun je alles aan. Dit staat ook in Filippenzen 4:13 “Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft.” Moeites zullen ons niet bespaard blijven, maar we mogen ervan verzekerd zijn dat Hij dan met ons is.

“De vreugde die de HEER u geeft, is uw kracht” Nehemia 8:10b
Wat mooi is, is dat we blij mogen zijn door God. Indien we door God geleid worden, hoeven we ons niet ongerust te maken. We hoeven niet gebukt te gaan onder problemen. Van deze last verlost zijn, geeft ook vreugde. In de bergrede (oa. Mattheüs 6) geeft Jezus aan, dat we ons geen zorgen hoeven te maken. We mogen op God vertrouwen.

Het is ook fijn te weten dat degenen die hun kracht bij de Heer zoeken, gezegend worden. Hun harten zijn op God gericht.

Ik dacht gisteren aan Psalm 37:4 “Zoek je geluk bij de HEER, hij zal geven wat je hart verlangt.” en kwam tot een nieuwe gedachte. Vaak zijn we geneigd veel aandacht te schenken aan wat we verlangen. Zolang we dat niet hebben, vragen we ons af of we het ooit zullen krijgen, wat we moeten doen om het te krijgen,…

Vreemd genoeg, bedacht ik me, wordt het een soort afgod. Je besteed daar op een gegeven moment misschien meer aandacht aan dan aan God. Als je besluit je geluk bij de Heer te zoeken, dan maakt datgene op een gegeven moment niet meer zoveel uit. Wanneer God het je dan geeft, ga je er goed mee om. Uiteraard ben je dan ook blij. Je beseft dat God je gebed heeft verhoord en bent Hem daar dan dankbaar voor. Je vertrouwen in Hem wordt gesterkt en dit geeft weer kracht.

Ik heb vrij vaak dezelfde woorden herhaald. Ik hoop echter dat je merkt dat het allemaal net een andere insteek heeft. Er zijn vele Bijbelverzen die hier over gaan, elk met een eigen benadering. De Psalmen zijn er vol mee.
Ik vind het fijn te weten dat God ons geluk voor ogen heeft. We worden opgeroepen vreugdevol te zijn (Filippenzen 4:4, 1 Thess 5:16). Een vreugdevol hart is gezond voor het lichaam. Dit kan ook in moeilijke tijden. God loven zorgt voor vreugde. Vertrouwen op Hem zorgt voor rust.

Ik hoop dat je in Gods kracht op eigen benen zult staan.

Aan Hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan Hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Wanneer merk jij dat je kracht uit God is?

Verbonden

Als christen, hebben we een verbond gesloten met God. We zijn volgelingen van Jezus Christus en dankzij Hem zijn onze zonden vergeven. We zijn geen slaven meer van de zonde, maar mogen God dienen en Hij vraagt ook onze gehoorzaamheid.

Daarnaast wil God echter een relatie met ons. Hij wil met ons verbonden zijn!!! Om God gehoorzaam te zijn, te weten wat Hij wil en tot Zijn eer te leven moeten we altijd met Jezus verbonden zijn. Hij is de Wijnstok, zoals dat in Johannes 15 beschreven staat. Deze tekst ben ik de afgelopen maand meerdere malen tegengekomen en van verschillende bronnen heb ik er weer diepere inzichten over gekregen.

Wij worden ranken genoemd. Wij mogen vrucht dragen. We kunnen het zelf niet produceren. De Wijnstok zorgt voor de voedingstoffen die nodig zijn om vruchten te krijgen. We moeten er echter wel zelf voor zorgen dat we goed verbonden zijn met de Wijnstok. Als er iets is, dat de toevoer van ‘sappen’ belemmert, moet je dit aanpakken. Je kunt ook altijd God de Vader, de Wijnbouwer, vragen je opnieuw goed te enten aan de Wijnstok indien er een ‘breuk’ is.

Gehoorzaamheid aan God houdt in dat je paraat bent voor Hem. Hij wil je vertellen waar en wanneer Hij je in wil zetten. Ik gebruik mijn kraan niet elke minuut van de dag, maar als ik water nodig heb, verlang ik wel dat het werkt. Onze bereidheid God te dienen is het allerbelangrijkst. Het moet natuurlijk wel leiden tot actie, maar ik geloof dat dit een automatisch gevolg is voor degene die oprecht wil gaan in gehoorzaamheid. God wordt verheerlijkt door de vruchten die we dragen. Hij zorgt voor de vruchten, maar zoekt wel ranken om ze aan te laten hangen. Is dit niet geweldig!

In Gods handen, ben je 100% bruikbaar. Hij weet het beste uit je te halen en wil dat je talenten tot hun recht komen. Jezus zond ons, om de mensen tot Zijn discipelen te maken, ze te dopen, ze te onderwijzen, duivelse geesten uit te drijven in Zijn naam en zieken de handen op te leggen opdat ze door God genezen. Overdrijf ik?

Zie Marcus 16! Als we uitstappen zullen we wonderen meemaken, maar we moeten bovenal blij zijn, dat onze naam in het ‘Boek des Levens’ staat! Onze eerste prioriteit is onze persoonlijke relatie met God. Om Hem draait alles en Hem komt toe alle eer en glorie.

Voel jij je 100% bruikbaar in Gods handen?

Vallen en opstaan

Vallen en…

Vallen doet zeer!
Daar zullen de meesten het mee eens zijn.
Het krenkt de trots. Dat zullen velen ook beamen. Kortom, we vallen liever niet.

Opgroeiende kinderen vallen geregeld om vervolgens even later op te staan. Opstaan is goed, want je moet vooral de moed niet verliezen. Het is belangrijk optimistisch te blijven en door te gaan.

Het is goed te groeien en je te ontwikkelen. Er is dus niks mis met geestelijk volwassen willen worden. Aan de andere kant vraagt Jezus ons wel om te worden als een kind. Ons geloof moet worden als dat van een kind.

Kinderen accepteren denk ik sneller dan volwassenen, dat sommige dingen niet te snappen zijn. Ze hoeven (na een bepaald stadium) niet zozeer te weten hoe iets werkt, als het maar werkt.

Een ander eigenschap van kinderen is, dat ze soms erg vrijmoedig zijn. Daarnaast hebben ze een rotsvast vertrouwen in hun helden. Laatst hoorde ik in een preek, dat we niet alleen “in God moeten geloven” maar vooral “God moeten geloven”.

Heb jij een dusdanige relatie met God, dat je hetgene wat je van Hem hoort gelooft? Hoor je überhaupt wat van Hem? Kijk eens in Jeremia 33:3, als je wilt weten hoe je wat van God kunt horen en dan lees je gelijk wat voor antwoorden je kunt verwachten. Jaren geleden heeft mijn jeugdleider dit vers met me gedeeld. Ik geloofde het en vertrouwde erop dat God het waar zou maken. Na mijn dopen heb ik keer op keer gemerkt dat de waarheden die in de Bijbel staan ook nu nog van toepassing zijn.

Vallen…
Daar hoef je niet bang voor te zijn, als je in Gods handen bent. Ik houd niet van falen, maar heb sinds enige tijd het motto dat ik liever veel fouten maak en daar keer op keer van leer dan dat ik nooit fouten maak en nooit iets leer. Ik geloof dat God me beschermt terwijl ik fouten maak. Ik verkondig nu niet, dat je verkeerde dingen moet doen. Dat is een heel andere zaak. Wat ik bedoel, is dat we niet bang moeten zijn om te vallen. Uiteraard kun je ook leren zonder eerst iets fout te doen, hoor. Wat belangrijk is, is dat je dicht bij God blijft. Hij stuurt je dan, door middel van de Heilige Geest.

Ik schreef net, dat kinderen vrijmoedig zijn. Wij mogen ook vrijmoedig voor God komen. Wij zijn Zijn kinderen en erfgenamen. Dankzij Jezus en in Zijn naam mogen we God alles vragen. Bidden helpt! Dat kan ik verzekeren. Worden alle gebeden op onze manier verhoord? Nee.

Het gebied in het geloof waar ik het meest val, is gebed. Daar kan ik het meest teleurgesteld raken, daar wordt mijn geduld op de proef gesteld, daar wordt mijn vertrouwen op de proef gesteld. Waarom ga ik door met bidden? Om deze reden: God werkt door middel van gebed. Vraag me niet waarom

[wees als een kind], maar God heeft ervoor gekozen om vele dingen dankzij gebed uit te voeren.

Opstaan…
Dat is als kind één van de geweldigste dingen. Je kunt weer verder. Je kunt er weer voor gaan. Telkens kom je verder, voordat je weer valt. Verder komen wil iedereen. Je stelt doelen, je maakt plannen. Is je doel uiteindelijk bij de Vader aan te komen? Ik hoop eigenlijk dat je Hem vraagt nú naast je te komen staan. Wanneer je dan valt, staat Hij naast je en strekt Hij Zijn hand uit om je te helpen opstaan. Waarom zorgt God er niet voor dat je nooit valt? Dat is weer zo’n vraag waar ik geen antwoord op heb.

Ga met God en groei in God.
Ik wens je Gods rijke zegen toe.

In welke situatie ervoer je dat God je hielp met opstaan?

Nieuw beginnen

In de Bijbel zijn een heel aantal mooie stukjes over “nieuw beginnen”. Hoewel het leuk is deze te kennen is het vooral belangrijk dat we leven als nieuwe scheppingen.

Één van de bekendste stukjes over de ‘wedergeboorte’, vind je in Johannes 3. Nikodemus, een Schriftgeleerde, komt bij Jezus en tijdens hun gesprek komt deze kwestie aan de orde. Jezus legt uit, dat je door het werk van de Heilige Geest geestelijk opnieuw geboren wordt.

Een tekst uit het Oude Testament, die uitlegt wat er dan gebeurt, vind je in Ezechiël 36:26. Daar staat “Ik [God] zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven.” Hier wordt duidelijk gemaakt dat God een grote verandering teweeg brengt. Ons verdorven hart, wordt omgewisseld met een puur hart wanneer we voor God kiezen. Hier komen goede vruchten uit voort en deze is niet meer zondig. Dan kun je leven in vrijheid en groeien in volwassenheid.

Geregeld moet je nog wel jezelf en Satan er aan herinneren dat je oude bestaan gekruisigd is met Christus, want hij zal je blijven beschuldigen en vertellen dat je slecht bent. Hij wil niet dat we beseffen dat we dankzij Jezus, Gods zonen en dochters zijn geworden, die macht hebben. Deze twee waarheden zul je vinden in Efeze hoofdstuk 1 vers 5 en vers 19. Beetje bij beetje zullen we dit jaar hopelijk groeien en onze geestelijke autoriteit innemen.

God heeft ons, mens, vanaf het begin de autoriteit en de opdracht gegeven om de schepping te beheren. Gods bedoeling was en is, dat de schepping volmaakt zou en zal zijn. Hij maakte ons naar Zijn beeld. Is dat niet geweldig!?!

We worden opnieuw geboren, zoals we bedoeld zijn. Als we dit beseffen, wordt het groeiproces een fijne tijd, want dan weet je dat God mooie plannen heeft. Zelf kunnen we echter niet groeien. Dat kan alleen met de hulp van de Heilige Geest, die ons onderwijst (Johannes 16:13), en indien we ons voeden met het Woord van God.

Het nieuwe begin is een goed begin!

Ik wens een ieder veel zegen en bid dat we meer en meer op Jezus mogen lijken, zodat God verheerlijkt wordt. Hem komt toe alle glorie en eer, ten alle tijde. Dit proclameren is trouwens een belangrijk principe tijdens ons groeiproces. Met Habakuk zeg ik:

Al zal de vijgenboom niet bloeien,
al zal de wijnstok niets voortbrengen,
al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen, al zal er geen koren op de akkers staan,
al zal er geen schaap meer in de kooien zijn en geen rund meer binnen de omheining

– toch zal ik juichen voor de HEER, jubelen voor de God die mij redt.

Hoe de beginsituatie er ook uitziet, met God zit je altijd goed!

God maakte ons in Zijn beeld. Is dat niet geweldig!?!

Onder Gods hoede

We groeien continu!
Dat is gewoon zo. Maar hoe?
Gaan we meer en meer lijken op Jezus?
Of laten we ons leiden door onze vreselijke vleselijke wil? We oogsten wat we zaaien.

Ik wil me in dit stuk op het positieve richten. Ik ga ervan uit dat je meer wilt lijken op je Heer, aan wie je toebehoort.

Wat ik zo mooi vind, is dat we ook in Christus zijn. Hier ga ik straks verder op in.

Eerst wil ik een bijbelstukje met jullie delen, wat je waarschijnlijk niet vaak bent tegengekomen. Het staat in Ezechiël 34, vanaf vers 11.

11 Dit zegt God, de HEER: Ik zal zelf naar mijn schapen omzien en zelf voor ze zorgen. 12 Zoals een herder naar zijn kudde op zoek gaat als zijn dieren verstrooid zijn geraakt, zo zal ik naar mijn schapen op zoek gaan en ze redden, uit alle plaatsen waarheen ze zijn verdreven op een dag van dreigende, donkere wolken. 13 Ik zal ze uit alle volken terughalen en uit alle landen bijeenbrengen, ik zal ze naar hun eigen land laten terugkeren. Op de bergen van Israël en bij de waterstromen zal ik ze weiden, overal in het land waar mensen wonen. 14 Ik zal ze laten grazen op een goede weide, ook hoog in de bergen van Israël zullen ze gras vinden; op Israëls bergen zullen ze rusten op groen grasland en in een grazige weide. 15 Ikzelf zal mijn schapen weiden en ze laten rusten – spreekt God, de HEER. 16 Ik zal naar verdwaalde dieren op zoek gaan, verjaagde dieren terughalen, gewonde dieren verbinden, zieke dieren gezond maken – maar de vette en sterke dieren zal ik doden. Ik zal ze weiden zoals het moet.

God is onze herder. Dat ervaart David ook, wanneer hij Psalm 23 schrijft. God biedt ons eten aan. Indien we kiezen dat te eten, hebben we goed voedsel gekozen.

God geeft ons wel de vrijheid om onze eigen gang te gaan. We kunnen ons als het ‘verloren schaapje’ gedragen. Wat fijn is om te weten, is dat wanneer we éénmaal voor God als herder gekozen hebben, Hij ons in zo’n situatie zeker op komt zoeken. Hij laat ons niet in de steek.

Psalm 89 speelt hier op in.

Ook in het Nieuwe Testament beschouwt Jezus Zichzelf als de Goede Herder. Een mooi stukje vind je in Johannes 10 vers 4: “Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen.”
Ken je Jezus’ stem? Versta je Zijn stem? Luister je naar Zijn stem? Hij wil een ieder persoonlijk leiden. Dat wil Hij middels Zijn gesproken woord doen.

Hoe kun je Zijn stem leren verstaan. Meest waarschijnlijk door stil te zijn en te luisteren. Wanneer je tot God nadert, zal Hij tot jou naderen en dan laat Hij van Zich horen. Dat kan op veel manieren, maar vaak is dat in de stilte, net zoals bij Elia op de berg Horeb.

Groei!
Dan denk ik ook aan planten en bomen. Ik heb wat met Bijbelse bomen. Vooral Psalm 1 spreekt me erg aan. We zijn als bomen geplant aan waterstromen. En het mooie is, dat als je naar Psalm 92:14 kijkt en je beschouwt dat je óók in het huis van God geplant bent, je erop kunt vertrouwen dat je ‘fris en fruitig’ blijft.

Maar hoe kun je nou en aan waterstromen zijn en in het huis van God zijn? Dat is nou waar het uitmaakt dat we in God zijn. Als we in God zijn, kunnen we in Zijn huis zijn en op alle andere plekken.

Dan kunnen we ook in diepe duisternis zijn en toch veilig zijn. Ik hoop dat je wat aan dit stukje hebt.

Wees geborgen in God!

Ken je Jezus’ stem? Versta je Zijn stem? Luister je naar Zijn stem?