Het Nieuwe Testament bevat meer geboden dan de Tora

Velen zijn zich er niet van bewust dat er in het Nieuwe Testament meer geboden staan dan de 613 geboden die Joden in de Tora tellen. Er staan ruim 1000 geboden in het Nieuwe Testament en zelfs wanneer we alle doublures eruit halen houden we nog rond de 800 geboden over. Dat is altijd nog meer dan de 613 geboden in de Tora.

Een nieuw verbond
Nu zijn deze geboden in het Nieuwe Testament niet bedoeld om erdoor te worden gerechtvaardigd of om nog iets aan de genade toe te voegen. Maar ze maken wel deel uit van een Nieuw verbond.

De profeet Jeremia profeteerde al over dit Nieuwe Verbond. Het kenmerk van dit verbond is dat de geboden Gods voortaan door de Heilige Geest in de harten zouden worden geschreven in plaats van op steen (Jeremia 31:33, 40, vgl. Hebreeën 8:10 en 10:16). De wetten die in steen gegrift waren konden namelijk geen leven brengen, daarvoor moest de Geest komen (2 Korinthiërs 3:6-12).

De wet is zelf niet slecht (Romeinen 7:12, 1 Timotheüs 1:8), maar de mens is niet in staat haar te houden. Daarom is het nodig om met Christus te sterven (Kolossenzen 3:3, Romeinen 6:8, Galaten 2:19), om daarna in Hem weer op te staan (Kolossenzen 2:12, 3:1, Romeinen 6:5-1, Galaten 2:20).

Allen die met Christus zijn gestorven en opgestaan zijn voortaan dood voor de wet. En dat niet door werken maar door genade (2 Timotheüs 1:9).

De wet van Christus
Maar nu de genade is gekomen, betekent dat niet dat we nu vrij zijn om te zondigen of in zonde te leven (zie bijvoorbeeld 1 Korinthiërs 6:10).
Wanneer we met Christus sterven en verrijzen, waarbij ook de doop hoort (Romeinen 6:4, Kolossenzen 2;12), vallen we voortaan onder een andere wet; de wet van Christus.

Gelovigen zijn dus niet zonder wet, zoals wel wordt gedacht. Want allen die onder het Nieuwe Verbond leven, vallen voortaan onder de wet van Christus (vgl. 1 Korinthiërs 9:21 en Galaten 6:2), dat is de wet van Geest des levens (Romeinen 8:2).
Jezus gebood Zijn leerlingen meermaals om Zijn geboden te onderhouden (zie bijvoorbeeld: Johannes 14:15-21, 15:10). We zien echter ook in Jezus’ onderwijs dat Hij de Tora strikter toepaste dan dat de Farizeeën dat deden (zie bijvoorbeeld Mattheüs 5:20-44).


Ruim 1000 geboden

In het Nieuwe Testament worden op allerlei plaatsen voorschriften genoemd die onder de wet van Christus vallen.Het merendeel van deze geboden vinden we ook terug in de Tora. Maar nooit worden geboden die expliciet voor het verbond van Israël gelden, waaronder de besnijdenis, aan gelovigen uit de volken opgelegd. Veel geboden in de wet van Mozes zijn overigens voor specifieke groepen bedoeld, waaronder priesters, koningen, mannen, vrouwen, melaatsen of vreemdelingen. Nooit zijn alle geboden op iedereen van toepassing geweest. In het Nieuwe Testament blijft dat onveranderd. Dit betekent dat niet-Joodse gelovigen dus vrij zijn van het gebod om schouwdraden (tsitsiot) te dragen (Numeri 15:38) of zich te laten besnijden (zie Galaten 5).

Door Gods Geest wordt de wet Christus voortdurend in herinnering gebracht (Johannes 14:26). Maar ook  helpt Hij ons om ze in ons dagelijks leven te implementeren en om de werkingen van het vlees te doden (Romeinen 8:13 en 14, Johannes 14:23-26). Het is niet langer een wet op steen, maar nu in de harten van de gelovigen geschreven (2 Korinthiërs 3:3-9).

Finnis Jennings Dake heeft de geboden in het Nieuwe Testament enigszins gerubriceerd. Hij vond daarbij 1050 ‘geboden’. Hier geven wij de lijst weer die door hem is gemaakt. Hij heeft de geboden in 69 categorieën onderverdeeld. Deze omvatten elk aspect van het menselijke leven in zijn relatie tot God en tot zijn medemens.

Bekijk hier alle 1050 geboden

Bron: CIP
Ervaar jij strijd tussen wet en genade? Ervaar jij dat Gods Geest je helpt?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Spector

Spector

Spector

Spector